Szkoły i placówki oświatowe

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Miasto działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).